1). Wystawa plenerowa zorganizowana dla uczczenia 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Wystawa ta odbyła się w dniach 3.05 –29.10.2016 roku na rynku Błonia. Na płycie rynku ustawiono panele graficzne na których można było oglądać postaci i wydarzenia związane z przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę. Ekspozycja nawiązywała także do historii Błonia i okolic w kontekście przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa jako długiego i przyjmującego niekiedy dramatyczne oblicze procesu dziejowego. Ekspozycja ukazywała jak istotny był dla historii fakt wejścia kraju do kultury zachodniej i jak ten fakt przełożył się na wydarzenia w Błoniu. Otwarcie wystawy poprzedził wykład pracownika Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie dr. Kazimierza Pacuskiego, który omówił proces chrystianizacji Mazowsza Południowego uwzględniając szczególnie historię terenu na którym obecnie leży Błonie.

2). Panel naukowy Muzeum Ziemi Błońskiej, który odbył się 7.05.2016 roku gościnnie w Centrum Kultury w Błoniu. Panel był skierowany do wszystkich osób zainteresowanych działalnością Muzeum Ziemi Błońskiej, historią Błonia, okolic i dawnego powiatu błońskiego. W panelu wzięło udział sześciu prelegentów, którzy mówili o aspektach regionu i roli jaką ma pełnić Muzeum Ziemi Błońskiej ale nie tylko. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, który opowiedział o początkach Mazowsza i Błonia, następnie prof. UW dr hab. Marcin Solarz pokazał historię Błonia z perspektywy geografa. Kolejnym prelegentem był prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Pan Roman Nowoszewski, którego tematem wypowiedzi były „zagadki i pytania dotyczące historii Błonia”. Jako czwarta wystąpiła Pani Katarzyna Meyza pracownik Muzeum Warszawy, która mówiła o pracach badawczych na terenie Błonia i o znaleziskach. Następnie wystąpił Pan Daniel Sukniewicz autor turystycznego Szlaku książąt mazowieckich. Na zakończenie głos zabra dyrektor Centrum Kultury w Błoniu Pan Dariusz Sitarski. Podczas trwania panelu został wyświetlony film pt. „Regiony z historią – wczoraj i dziś. Błonie”.

3). Otwarty panel naukowy pt. „Dzieje Mazowsza Południowego przed pojawieniem się Błonia”.

Panel ten odbył się 17.11.2016 roku, gościnnie w Centrum Kultury w Błoniu. Spotkanie oprócz uczestników zgromadziło mieszkańców zainteresowanych najdawniejszą historią Błonia i okolic. W panelu wzięli udział: historyk i mediewista prof. Henryk Samsonowicz, kustosz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie Marcin Woźniak, kustosz Muzeum Zamek Królewski w Warszawie Rafał Mroczek, pracownik Instytutu Historii PAN dr Kazimierz Pacuski oraz pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Mariusz Błoński. Celem panelu było przedstawienie najnowszych badań dotyczących wydarzeń poprzedzających pojawienie się miasta.

4). Spotkanie poświęcone osobie Mikołaja z Błonia, które odbyło się 10.05.2016 gościnnie w Centrum Kultury w Błoniu. Podczas spotkania wystąpiła Lidia Grzybowska – dr nauk humanistycznych i autorka rozprawy doktorskiej pt. „Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia”. Wprowadzenia do tego wystąpienia dokonał literaturoznawca Prof. Dr hab. Paweł Stępień. Na koniec miała miejsce multimedialna prezentacja inkunabułu z kazaniami Mikołaja z Błonia.

5). Konferencja naukowa poświęcona historii kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy w Błoniu, która odbyła się 19.09.2017 roku w siedzibie stałej Muzeum Ziemi Błońskiej. Podczas konferencji wystąpiła jako pierwsza prof. Izabella Galicka, która mówiła o wyposażeniu kościoła św. Trójcy w Błoniu. Jako drugi wystąpił prof. Robert Kunkel i przedstawił początki architektury gotyckiej na Mazowszu na przykładzie kolegiat św. Trójcy w Błoniu i św. Michała w Płocku. Następnie prof.Marcin Solarz omówił   kościoła Św. Trójcy i jego otoczenia na planach przygotowanych w XIX wieku. Konferencję zakończyło wystąpienie dr hab. Kazimierza Pacuskiego, który zaprezentował początki powstania murowanego kościoła w Błoniu w oparciu o źródła.

 

6). Wydanie w 2017 roku książki prof. Marcina Solarza pt. „Błonie na dawnych mapach”. Książka opowiada dzieje miasta za pośrednictwem 22 wybranych planów i map. Pokazują one miasto w różnych okresach historycznych – u schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, podczas rozbiorów w okresie pruskim i rosyjskim, w tym za czasów autonomicznego Królestwa Polskiego, w okresie międzywojennym i w czasach Polski Ludowej. W ten sposób można prześledzić ewolucję przestrzenną Błonia od miasta średniowiecznego do niemal współczesnego.

7). 19 maja 2018 roku Muzeum Ziemi Błońskiej wzięło udział w „Nocy muzeów” i zaprosiło zwiedzających na oprowadzania wokół wystawy stałej. W wydarzeniu wzięło udział 255 osób.

BYŁO TO OTWARCIE MUZEUM DLA PUBLICZNOŚCI

8). Błonie moje miasto… Powstanie Warszawskie 1944”.

Wystawa poświęcona była wydarzeniom związanym z Powstaniem Warszawskim. Miała na celu upamiętnienie błoniaków biorących czynny udział w heroicznych walkach o stolice. Była hołdem wobec tych, którzy za pragnienie wolności, niejednokrotnie oddawali to co mieli najcenniejszego, życie i zdrowie. Ekspozycja adresowana była głównie do młodych ludzi, przypomina o roli jaką mieszkańcy Błonia odegrali przed, w czasie i po Powstaniu Warszawskim. Narrację wystawy podzielono na trzy zagadnienia, czyli nastroje mieszkańców w oczekiwaniu na wybuch powstania, udział w powstaniu i exodus ludności Warszawy po kapitulacji. Za bazę źródłową posłużyły pamiętniki Mieczysława Piechowskiego, uczestnika konspiracji, powstańca na Czerniakowie, który po upadku trafił do obozu przejściowego w Ożarowie Mazowieckim, a potem przez Błonie do Szymanowa i szpitala w Skierniewicach, aż do Stalagu Altengrabow w Niemczech.
W lekcjach muzealnych wokół wystawy wzięło udział 170 osób. Zorganizowaliśmy również śpiewanie piosenek powstańczych co spotkało się z dużym zainteresowaniem seniorów ale i osób młodych.

CZAS TRWANIA: 1.08-15.10.2018
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII: PANIĄ NOWICKĄ

9). 10 października 2018 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Malujemy Niepodległość”. Konkurs ten wpisywał się nie tylko w tematykę wystawy czasowej ale przede wszystkim miał stanowić nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach tego wydarzenia swoje prace mogli zgłaszać uczniowie ze wszystkich szkół z Błonia i okolic. Regulamin konkursu przewidywał dowolność użytej techniki co wpłynęło na wykonanie naprawdę ciekawych, oryginalnych prac. W sumie otrzymaliśmy ich ponad 50. Jury konkursowe wyróżniło 16 z nich a jednej z prac przyznało nagrodę główną. Wyróżnione prace wraz ze zwycięską realizacją zostały pokazane w ramach wystawy pokonkursowej w sali wystaw czasowych Muzeum Ziemi Błońskiej.

10). 20 października 2018 roku Muzeum Ziemi Błońskiej wraz z Hufcem ZHP Błonie zaprosiło wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rodzinnej grze miejskiej pod hasłem „Harcerstwo w czasie okupacji a dziś”. W grze wzięło udział blisko 50 zawodników podzielonych na grupy.Uczestnicy gry mieli za zadań ie udanie się do 6 punktów, wykonanie przydzielonych zadań (m.in. nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nauka bandażowania, wykonanie orzełków powstańczych, nauka noszenia osób rannych, nauka azymutu) oraz zebranie meldunku. Punkty, które należało odwiedzić były związane z historią Błonia i harcerstwa błońskiego (m.in. budynek szpitala powstańczego przy ul. Warszawskiej, arkady błońskiego ratusza, grób harcmistrza Edwarda Przybysza na błońskim cmentarzu, szkoła podstawowa nr. 4 (niegdyś szkoła podstawowa nr. 2 gdzie nauczał Edward Przybysz – twórca błońskiego harcerstwa i szarych szeregów), symboliczne skrzyżowanie ul. Harcerskiej z ul.Edwarda Przybysza).

11). „Zabytkowe wagi jako signum temporis w dziejach Polski” (z kolekcji Grzegorza Dziedzica).


 Na ekspozycji zaprezentowano najciekawsze wagi pochodzące z 3 zaborów jak również te pochodzące już z czasów II RP. Wystawie towarzyszył wydany przez muzeum katalog o tytule: „Setna rocznica zastąpienia funta, cetnara, skrupuła i łuta kilogramem”. Wydawnictwo to dokładnie opisywało typy wag występujące w trzech zaborach jak również prezentowało ogólną wiedzę na temat historii polskiego systemu miar i wag. Wystawa i katalog miały przede wszystkim za zadanie zwrócić uwagę zwiedzających na różnice wprowadzone przez zaborców, również te w dziedzinie miar i wag oraz na fakt, jak ciężko było scalić system metryczny już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawie towarzyszyły takie wydarzenia jak: wykład prof. Jerzego Bralczyka pt. „miara i waga słów” (w spotkaniu wzięło udział 250 osób), oraz wykład „Waga Niepodległości” prowadzony przez Jarosława Ilskiego przybliżający młodzieży drogę Polski do niepodległości, a także wykład Marleny Kucharskiej pt. „Motyw wagi w sztuce” przybliżający wiedzę na temat występowania motywu wagi w sztuce od okresu prehistorycznego aż do współczesności.

CZAS TRWANIA: 14.11.2018 – 15.01.2019
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z POF. JERZYM BRALCZYKIEM, KTÓRY MÓWIŁ NA TEMAT „ WAGI SŁÓW”.

12). „Dariusz Pala. 100 lat”.

Wystawa – projekt cyklu obrazów „ 100 lat” powstał w 2010 roku tuż po powrocie Artysty z USA. Jest niejako osobistą konfrontacją malarza z najnowszą historią Polski. Może być postrzegany w kontekście 100 lat niepodległości ale też znanego u nas zawołania przy biesiadnym stole. Cykl obrazów wykonanych farbami akrylowymi nawiązywał do stylistyki z minionej epoki, znanej z plakatów i zaproszeń politycznych i propagandowych. Tym nawiązaniem było również namalowanie obrazów na fragmentach wszechobecnych w PRL skrzynek drewnianych na produkty spożywcze. Na trywialnym siermiężnym podłożu malarz umieścił wizerunki postaci z jego punktu widzenia kształtujące naszą narodową tożsamość. Znajdziemy tam autorów lektur : Marka Hłaskę, Witolda Gombrowicza , portret Jana Pawła II, Lecha Wałęsy ale również Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina. Zobaczyliśmy też wizerunki zwierząt kojarzących się naszym życiem i historią: konia uosabiającego narodowe zrywy którego wizerunki często utrwalali najlepsi polscy malarze że wspomnę m.in. utalentowaną rodzinę Kossaków, Piotra Michałowskiego, Władysława Podkowińskiego ,Józefa Brandta. Wystawie towarzyszyło spotkanie z Artystą.
CZAS TRWANIA: 26.01.2019 – 14.02.2019

13). Niepodległa Rzeczypospolita – walka o wolność i jej utrzymanie 1914 – 1918 – 1922”. Fotografie, które zostały zaprezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji prywatnej. Uwieczniono na nich sylwetki dowódców oraz bezimiennych żołnierzy poszczególnych formacji wojskowych i organizacji militarnych, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. W wojnie polsko-bolszewickiej brali udział mieszkańcy Błonia, o których również jest ta wystawa.

CZAS TRWANIA: 6.03 – 30.04.2019

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z JOANNĄ OSTROWSKĄ WOKÓŁ KSIĄŻKI „PRZEMILCZANE. SEKSUALNA PRACA PRZYMUSOWA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” 16.03.2019

 ORAZ: WYKŁAD GRZEGORZA MICHALAKA O „ŻYDOWSKIEJ SPOŁECZNOŚCI W BŁONIU ORAZ OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH” – 6.04.2019

14). 24 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Mazowsze w dorzeczu środkowej Wisły i Bzury w okresie od IX do XIV wieku”. Celem spotkania i dyskusji była prezentacja dotychczasowych badań naukowych i zabytków świadczących o początkach osadnictwa, procesie formowania struktur państwa piastowskiego i przyjmowaniu chrześcijaństwa na obszarze tej części Mazowsza.  Ze swoimi wystąpieniami pojawili się: Joanna Kalaga, Władysław Duczko, Leszek Słupecki, Mariusz Błoński, , Jarosław Ościłowski, Marcin Solarz i Jarosław Ilski.  Jarosław Ilski – pracownik Muzeum Ziemi Błońskiej  jako prowadzący badania archeologiczne przedstawił „komunikat na temat prac archeologicznych przeprowadzonych przy kościele św. Trójcy w Błoniu. W poszukiwaniu klasztoru kanoników laterańskich”. Profesor Marcin Solarz uzupełnił komunikat referatem „Klasztor kanoników regularnych laterańskich w Błoniu w świetle kwerendy źródłowej towarzyszącej badaniom archeologicznym”.

15). 14 maja 2019 roku miało miejsce otwarcie wystawy „Jan III Sobieski – król gospodarz”.

16). 18 maja  2019 roku odbyła się Noc Muzeów.

Program Nocy Muzeum:
– Wystawa wspólnie z Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego” Jan III Sobieski – król gospodarz”
– Spotkania z królową Marysieńką – w postać ukochanej żony króla wcieli się rekonstruktorka historyczna Aneta Chałuś
– Zabawy edukacyjne
-Pokaz baristyczny -parzenie kawy po turecku
– Degustacja pyszności z królewskiego stołu

17). 19 maja 2019 roku odbyła się rocznica powstania Muzeum Ziemi Błońskiej. W ramach tego wydarzenia odbył się koncert fortepianowy Marii Gabryś-Heyke która wykonała utwory Fryderyka Chopina.

18). „A kuku – Polska ilustracja dla dzieci”.


Wystawa „A kuku” nie tylko prezentowała prace 15 rysowników, osobowości polskiej sceny graficznej, pokazuje różnorodność, bezkompromisowość, talent i pomysłowość artystów. Także zachęcała dzieci (i dorosłych) do czynnego udziału w wystawie, do tworzenia własnych ilustrowanych opowieści.
Ilustratorzy biorący udział w wystawie: Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Iwona Chmielewska, Robert Czajka, Agata Dudek, Emilia Dziubak, Małgorzata Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Marianna Oklejak, Paweł Pawlak, Ola Płocińska, Dawid Ryski, Piotr Socha, Marianna Sztyma
kuratorka: EWA SOLARZ
projekt przestrzeni: KOSMOS PROJECT
identyfikacja wizualna: ROBERT CZAJKA
animacje: Olga Brańska, Łukasz Mackiewicz, Bartłomiej Ogłoza, Piotr Skulimowski, Karol Szczepankiewicz.
CZAS TRWANIA: 8.06 – 15.08.2019

19). „Błonie moje miasto… Wrzesień 1939”
Jak wyglądały pierwsze dni wojny z perspektywy mieszkańców Błonia ? Co się wydarzyło przez pierwszy miesiąc wojny w mieście? Jak reagowali mieszkańcy na śmiertelne zagrożenie ? Na te i inne pytania można było odszukać odpowiedź na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Błońskiej.

CZAS TRWANIA: 4.09 – 20.10.2019
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SOBOTNIE SPOTKANIE Z PANIĄ ŁUCJĄ KOSSAKOWSKĄ- GŁOWACKĄ URODZONĄ W BŁONIU, UCZESTNICZKĄ POWSTANIE WARSZAWSKIEGO. 10.08.2019

20). „Błoniaki. Zegarki ZMP Błonie z kolekcji Piotra Zawadzkiego”.

Wystawa prezentuje zegarki wyprodukowane przez ZMP z własnych części jak i te produkowane już tylko z części radzieckich. Na wystawie można również obejrzeć przystawki balansowe, części błońskich zegarków, dokumentację jak i narzędzia zegarmistrzowskie z XIX i XX wieku. Ekspozycji towarzyszyło spotkanie z kolekcjonerem i właścicielem wystawionych zegarków jak i wykład Władysława Mellera.

CZAS TRWANIA: 26.10 – 21.11.2019
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: WYKŁAD P. MELLERA

21). „ŚWIATY Jadwigi Maj”
Śledząc malarstwo krakowskiej artystki Jadwigi Maj oscylującego na granicy abstrakcji i figuracji widzimy w obrębie jednego obrazu, połączenie różnych światów tego realnego oraz świata wyobraźni. Inspiracji szuka w otaczającym Ją świecie tworząc malarstwo oparte na motywach zapamiętanych połączonych z wydarzeniami które ją w świecie realnym poruszyły wywołując silne emocje. Niejako odwołuje się do swobody skojarzeń, pozoruje rozluźnienie kompozycji obrazu, która jednak jest zawsze starannie przemyślana. Na płótnie łączy formy realnych przedmiotów niejednokrotnie pochodzących z odległego wydawałoby się sztuce świata techniki oraz motywów geometrycznych połączonych z figuracją i to wszystko przy wizualnej urodzie płócien … Na dzieło składa się wiele warstw malarskich powstających w niejednokrotnie długim czasie aż do zupełnego uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Bardzo dużą wagę Jadwiga Maj przywiązuje do faktury, stosując technikę własną przy tworzeniu prac, inspirując się popularnym w latach 50. malarstwem materii. W tym przypadku proces twórczy zaczyna się zwykle od szkicu, który jest próbą zdefiniowania tematu. Po tym następuje tok pracy nad obrazem, który wydaje się tak samo ważny dla artystki jak efekt końcowy oglądający zostaje wciągnięty w pasjonujący proces odkrywania kolejnych płaszczyzn nakładających się na siebie w czasie pracy nad płótnem Jasno wyczuwamy, że zabiegi techniczne w tym przypadku wynikają z przemyśleń artystki nad problemem przemijania. Zainteresowanie inkluzją jest bardzo widoczne w temacie prac. Niektóre z nich wręcz sugerują podobieństwo do bursztynów w których zatopione zostały piękne w kształcie i kolorze owady. Taki sposób przedstawienia jest niewątpliwie próbą oswojenia przepływającego czasu. To co wartościowe i piękne nie zginie nigdy ulegając przemianie w inne doskonalsze byty.
Jadwiga Maj – absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom w Katedrze Kolorystyki u prof. Antoniego Haski. Obecnie zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym oraz pracą pedagogiczną.
CZAS TRWANIA: 23.11- 7.12.2019

22).”Józef Wilkoń- ilustracje świąteczne”

 

Józef Wilkoń – artysta multimedialny ilustrator,rzeźbiarz,grafik,malarz w tym roku kończy 90 lat ! Do obecnej chwili nie ustaje w pracy twórczej a niejednokrotnie sprawia wrażenie jakby przyśpieszył rozszerzając swój warsztat artystyczny o nowe formy wypowiedzi. Mamy wielką przyjemność gościć Mistrza w Muzeum Ziemi Błońskiej !
CZAS TRWANIA: 15.12 – 31.01.2020
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: 25.I.2020 Spotkanie z Józefem Wilkoniem i koncert w wykonaniu Beatritz Blanco.
23). 11 luty do 4 marca 2020 – Błonie moje miasto- Fotografia rodzinna

CZAS TRWANIA: 11.02 – 29.02.2020
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z DR. AGNIESZKĄ SZUREK POŚWIĘCONE DAWNEJ FOTOGRAFII

24) Magdalena Spasowicz. Malarstwo.

2.09.2021 do 30.10.2021 r. „Historia szewców w Błoniu”

 

Jednym z cenniejszym eksponatów Muzeum Ziemi Błońskiej jest Księga Cechu Szewców miasta Błonie.

Księgę Cechu Szewców tworzą zespoły akt cechowych, które można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to zapisy określające zasady organizacyjne cechu. Najstarszy w tym zbiorze jest pergaminowy dokument wystawiony przez Jana III Sobieskiego w 1690 roku. Król potwierdził w nim przywilej dla szewców nadany przez Jana Kazimierza w 1668 roku, który jeszcze wcześniej został uchwalony przez Radę Miejską, jako organ miejskiego samorządu terytorialnego i przedłożony władcy. W miastach królewskich takich jak Błonie to monarcha był głównym prawodawcą i wystawienie przez niego dokumentu było obowiązkowe. Wspomniane dwa pierwotne pisma nie zachowały się.

Przetrwały akta z końca XVIII wieku. W pierwszym, z 1782 roku Rada Miasta ponownie zatwierdziła statut cechu. W dwóch z 1788 roku, król Stanisław August Poniatowski, potwierdził prawa organizacji odrębnie dla czeladzi tak zwanej polskiej oraz niemieckiej.

Te, tak zwane przywileje cechowe regulowały zasady panujące wewnątrz organizacji rzemieślniczej. Były to procedury wyboru zarządu i uzyskiwania tytułów zawodowych, zasady rozwiązywania wewnętrznych sporów oraz kwestie umacniające monopol cechu na produkcję obuwia w mieście, ustalające obowiązki religijne i społeczne wobec miasta, sprawy socjalne, czyli pomoc uboższym współbraciom lub rodzinom zmarłych mistrzów.

Druga grupa akt Księgi Cechu Szewców to znajdujące się w jednym poszycie zapisy z działalności organizacji w latach 1794–1807. Wśród nich odnaleźć można dokumenty administracyjne z wyboru władz cechowych, sprawozdania finansowe, listy członków, a nawet protokół z przesłuchania przed cechowym sądem. Natomiast świadectwem przechowywania akt przez pokolenia błońskich szewców są ich pojedyncze podpisy jeszcze z pierwszej połowy XX wieku.

Wszystkie dokumenty łącznie są cennym źródłem pisanym, ponieważ przybliżają fragmentarycznie ustrój i życie społeczno–gospodarcze Błonia w końcu XVIII i początku XIX wieku. Ponadto odnotowane liczne nazwiska są wartościowym źródłem również dla genealogów.

Jeszcze jednym elementem Księgi Cechu Szewców jest pergaminowa oprawa, barwy czerwonej z przywieszoną do niej pieczęcią większą koronną Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyobrażono na niej herb Polski, zwanej Koroną – białego orła. Na jego piersi spoczywa herb Ciołek, czyli prywatny herb króla i całej rodziny Poniatowskich. Po bokach personifikacje Pokoju i Sprawiedliwości. Ponad koroną orła data MDCCLXXX (1780), dookoła niego herby głównych ziem Rzeczypospolitej, tradycyjnie występujące na pieczęciach polskich królów: Rusi, Pomorza Zachodniego, ziemi sandomierskiej, Podola, ziemi dobrzyńskiej, ziemi lubelskiej, Kujaw, Mołdawii, Prus Królewskich i Litwy, a także herb dynastii Jagiellonów.

W otoku zewnętrznym umieszczono tytulaturę królewską: ※ STANISLAUS AUGUSTUS DEI GRATIA REX POLONIÆ MAGNUS DUX LITHUANIÆ RUSSIÆ PRUSSIÆ MASOVIÆ SAMOGITIÆ ※ KIOVIÆ VOLHYNIÆ PODOLIÆ PODLACHIÆ LIVONIÆ SMOLENSCIÆ SEVERIÆ CZERNICHOVIÆ – Stanisław August z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernihowski.

Jarosław Ilski, Hubert Płowik