Regulamin Akcji promocyjnej

„KOLEJĄ do KULTURY”

 

§ 1

Nazwa akcji

 

Akcja promocyjna, zwana dalej „Akcją promocyjną”, będzie prowadzona pod nazwą „KOLEJĄ do KULTURY”.

 

§ 2

Organizator Akcji

 

Organizatorem Akcji promocyjnej jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222735, REGON: 015876404, NIP: 113-25-20-369, kapitał zakładowy: 481 909 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem lub Spółką KM.

 

§ 3

Partnerzy Akcji promocyjnej

 

1.   Partnerem Akcji promocyjnej jest podmiot świadczący usługi z zakresu działalności kulturalnej, który podpisał z Organizatorem umowę dotyczącą uczestnictwa w Akcji promocyjnej i uzyskał status Partnera Akcji promocyjnej.

2.   Wykaz podmiotów, które uzyskały status Partnera Akcji promocyjnej jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora dokultury.mazowieckie.com.pl.

 

 

§ 4

Uczestnicy Akcji promocyjnej

 

1.   Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez jej uczestnika Regulaminu Akcji promocyjnej (dalej: Regulamin) w całości. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.

2.   Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która nabyła bilet wg Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich KM (TP-KM)” lub oferty specjalnej na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę KM, a następnie okazała bilet lub potwierdzenie, o którym mowa w § 4 ust.3 u Partnera Akcji promocyjnej w okresie jej trwania przy zakupie biletu na wydarzenie organizowane przez Partnera Akcji promocyjnej 

3.   Bilety na przejazdy pociągami Spółki KM uprawniające do uczestnictwa w Akcji promocyjnej można nabyć:

a)       w okienku kasowym;

b)      w biletomacie Spółki KM;

c)       u kierownika pociągu Spółki KM;

d)     za pośrednictwem: strony internetowej bilety.mazowieckie.com.plwarunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest okazanie potwierdzenia zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl u Partnera Akcji promocyjnej w okresie jej trwania. Bilet internetowy musi być okazany w formie wydrukowanego pliku pdf lub okazany na ekranie urządzenia mobilnego i ważny jest z dokumentem, którego dane zamieszczone są na bilecie,

e)      aplikacji SkyCash – warunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest okazanie potwierdzenia zakupu biletu przesłanego na skrzynkę e-mail użytkownika systemu SkyCash u Partnera Akcji promocyjnej w okresie jej trwania, aplikacji mPay – warunkiem jest okazanie potwierdzenia zakupu biletu dostępnego w aplikacji mPay w zakładce Kontrola biletów u Partnera Akcji promocyjnej w okresie jej trwania;

f)       poprzez doładowanie Karty Mazowieckiej – warunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest okazanie paragonu, poświadczającego doładowanie Karty Mazowieckiej w okresie trwania Akcji promocyjnej.

 

      4.     Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być osoba, która korzysta z przejazdów pociągami KM na podstawie biletów wydanych wg oferty „Wspólny Bilet Samorządowy” oraz wg Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB).  

 

§ 5

Zasięg i czas trwania akcji

 

1.   Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Akcja promocyjna trwa w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

 

§ 6

Przebieg Akcji promocyjnej

 

1.   Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy: w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej nabyć bilet, o którym mowa w § 4 ust. 2, na pociąg uruchamiany przez Spółkę KM i w terminie jego ważności albo najpóźniej w ciągu 30 dni od daty upływu ważności biletu Spółki KM zakupić bilet ze zniżką u jednego z Partnerów Akcji promocyjnej, z którym Organizator zawarł umowę, z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem trwania Akcji promocyjnej jest 31.12.2020 r.

2.   Partnerzy Akcji promocyjnej wymienieni są na stronie internetowej dokultury.mazowieckie.com.pl.

3.   Zniżki oferowane przez Partnerów nie sumują się, nie łączą się z innymi promocjami, nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.   Organizator nie odpowiada za odmowę sprzedaży biletu ze zniżką przez Partnera.

5.   Bilety lub paragony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane.

6.   Niewykorzystanie możliwości zakupu biletu ze zniżką, zgodnie z terminem określonym w zapisach niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności zniżki i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Organizatora lub Partnera z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

7.   Organizator, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, może bez podawania przyczyny zakończyć Akcję promocyjną.

8.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne związane z Akcją promocyjną powstałe na skutek działania osób trzecich.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1.     Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej dokultury.mazowieckie.com.pl oraz w siedzibach Partnerów Akcji promocyjnej.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia tego faktu za pośrednictwem strony www.mazowieckie.com.pl.

3.     W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.