Muzeum Ziemi Błońskiej

al. C. K. Norwida 1, 05-870 Błonie

tel. (22) 770 70 30

Regulamin przyjmowania i udostępniania zbiorów Muzeum Ziemi Błońskiej

 

    §   1. Zasady ogólne

 1. Muzeum Ziemi Błońskiej z siedzibą w Błoniu 05-870, przy ulicy al. C. K. Norwida 1, zwane dalej Muzeum, na podstawie decyzji Dyrektora przyjmuje zabytki:
 • przede wszystkim pochodzące z terenu ziem wchodzących w skład historycznego powiatu błońskiego;
 • pochodzące z okresu od pradziejów bytności ludzi na tym obszarze do współczesności;
 • pochodzące z badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • pozyskane na drodze umowy kupna/sprzedaży;
 • pozyskane na drodze umowy darowizny i przekazu;
 • pozyskane na drodze umowy depozytu i użyczenia.
 • Materiały pochodzące spoza w/w obszaru mogą być przyjmowane w wyjątkowych sytuacjach w drodze indywidualnych decyzji.


  § 
  2. Przyjmowanie zabytków archeologicznych

 1. Wymogi dotyczące warunków koniecznych do spełnienia przy pozyskiwaniu zabytków w trakcie badań archeologicznych oraz ich włączania do zbiorów Muzeum regulują: ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r., poz. 917, 1726, art. 1-2, 21); z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. ze zm., art. 3-6) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609, art. 9-10).
 2. We wniosku o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych przez Muzeum, należy wskazać wnioskodawcę, inwestora i kierownika badań archeologicznych wraz z ich danymi kontaktowymi, miejsce prowadzenia badań (miejscowość, ulica, gmina, powiat, województwo, nazwa inwestycji, lokalizacja AZP), rodzaj prowadzonych badań (naukowo-badawcze, inwestycyjne, nadzory), planowany termin prowadzenia badań oraz dane właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wzór wniosku o przyjęcie zabytków archeologicznych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Na podstawie złożonego wniosku wydawana jest decyzja Dyrektora wyrażająca zgodę lub brazgody na przyjęcie zabytków.
 4. Udzielenie odmowy przyjęcia zabytków może mieć miejsce w sytuacji, gdy obszar badań znajduje się poza zasięgiem terytorialnym działalności Muzeum oraz gdy informacje zawarte w Karcie Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego z zasobu dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski mogą wskazywać na ewentualne pozyskanie zabytków, którym Muzeum nie jest w stanie zapewnić należytych warunków przechowania i zabezpieczenia.
 5. Udzielając zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych kierownik badań zobowiązany jest w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od momentu przekazania pełnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem i szczegółowym inwentarzem zabytków właściwemu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków dostarczyć w dowolnej formie Muzeum inwentarz zabytków ruchomych z informacją o ilości zebranego materiału z uwzględnieniem podziału na kryterium materiałowe. Niedostarczenie inwentarza zabytków we wskazanym terminie skutkować będzie cofnięciem zgody na przyjęcie zabytków archeologicznych.
 6. Po zapoznaniu się z przedstawionym inwentarzem Muzeum może cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przyjęcie zabytków archeologicznych z uwagi na niemożność zapewnienia należytych warunków przechowania i zabezpieczenia.
 7. W przypadku zakończenia badań archeologicznych, w trakcie których nie pozyskano ruchomego materiału zabytkowego kierownik badań zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Muzeum w terminie nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu badań. Brak informacji może skutkować w przyszłości brakiem obustronnej współpracy.
 8. Kierownik badań gotowy przekazać zabytki archeologiczne musi w pierwszej kolejności – z informacją dla Muzeum – zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie urzędowej decyzji na przekazanie zabytków do Muzeum.
 9. Wraz z ruchomymi zabytkami archeologicznymi należy przekazać Muzeum pełną dokumentację prowadzonych badań, która powinna być przygotowana również w wersji elektronicznej.
 10. Cały materiał zabytkowy musi być umyty lub starannie oczyszczony oraz zapakowany w torebki papierowe lub foliowe (nie wykonane z PVC), kompletne, bez przerwań i dobrze zamknięte.
 11. Zabytki, w przypadku których to możliwe muszą mieć w sposób trwały naniesione numery inwentarza polowego. Pozostałe muszą być oznaczone za pomocą metryczki umieszczonej w opakowaniu wraz z przedmiotem lub zbiorem, do którego się odnoszą, tak aby metryczka była czytelna i nie narażona na zniszczenie.
 12. Zabytki muszą być pogrupowane zgodnie z kryterium materiałowym – oddzielnie ceramika, polepa, kości/róg, metale żelazne i kolorowe, żużel, kamienie, skóry, drewno. Materiał masowy musi być oddzielony od zabytków wydzielonych.
 13. W przypadku przekazania zabytków archeologicznych poddanych konserwacji kierownik badań zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentacje zabiegów konserwatorskich.
 14. W trakcie protokolarnego przekazania zabytków archeologicznych na mocy decyzji właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków z kierownikiem badań spisywana jest umowa depozytu zabytków archeologicznych regulująca kwestie związane z prawami autorskimi do przekazanego materiału. Wzór umowy określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


  § 3. Przyjmowanie obiektów historycznych na własność

 1. Poprzez obiekty historyczne rozumiane są wszystkie przedmioty będące pamiątkami po minionych czasach nie pozyskane drogą badań archeologicznych.
 2. Przyjęcie obiektów historycznych od ofiarodawcy na własność Muzeum może nastąpić drogą zakupu lub darowizny. Wzór umowy kupna/sprzedaży określa załącznik nr 3, a darowizny określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby zainteresowane przekazaniem zabytków historycznych do Muzeum składają Wniosek Przyjęcia Eksponatu (do pobrania ze strony internetowej Muzeum Ziemi Błońskiej zakładka „Zbiory” lub w portierni Muzeum):
 • pocztą tradycyjną na adres Muzeum Ziemi Błońskiej, al. C. K. Norwida 1, Błonie 05-870;
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumblonie.pl;
 • osobiście w siedzibie Muzeum.
 1. Wzór Wniosku Przyjęcia Eksponatu do Muzeum określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmioty przekazywane Muzeum podlegają ocenie merytorycznej pracowników tworzących powoływaną przez Dyrektora komisję ds. nabywania zbiorów. Decyzję ostateczną o kupnie lub przyjęciu przedmiotów w darowiźnie podejmuje Dyrektor Muzeum.
 3. W celu wyceny przekazywanych przedmiotów Dyrektor Muzeum powołuje komisję wyceny zbiorów.
 4. W przypadku oferowania zabytku na sprzedaż we Wniosku Przyjęcia Eksponatu należy podać wartość przekazywanego przedmiotu.
 5. Kwota zaproponowana przez powołaną przez Dyrektora komisję wyceny zbiorów może się różnić od kwoty proponowanej przez ofiarodawcę. Wówczas Dyrektor podejmuje negocjacje z ofiarodawcą.
 6. W przypadku nie oszacowania wartości przedmiotu przez ofiarodawcę nie podlega negocjacjom kwota zaopiniowana przez powołaną przez Dyrektora komisję wyceny zbiorów.
 7. Z ofiarodawcą spisywana jest umowa kupna/sprzedaży lub darowizny wraz z protokołem przyjęcia, w którym wyszczególnione są przedmioty przekazane Muzeum.
 8. Przekazywane przedmioty muszą być odpowiednio oczyszczone lub umyte.
 9. Muzeum nie przyjmuje wszystkich oferowanych przedmiotów. Przedmioty pozostawione w siedzibie Muzeum do czasu oceny przez powoływaną przez Dyrektora komisję ds. nabywania zbiorów po negatywnym zaopiniowaniu będą zwracane ofiarodawcy.
 10. Nie są przyjmowane przedmioty, wobec których zachodzi podejrzenie nielegalnego posiadania przez ofiarodawcę. Muzeum w takich sytuacjach zastrzega możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków.
 11. Muzeum Ziemi Błońskiej pozyskuje zbiory drogą kupna przedmiotów będących w obiegu handlowym, a których pozyskanie do zasobów Muzeum jest uzasadnione z uwagi na ich wartość historyczną odnoszącą się do dziejów ziemi błońskiej. Dyrektor powołuje w tym celu komisję zakupu zbiorów.


  § 
  4. Przyjmowanie zabytków historycznych w depozyt

 1. Poprzez obiekty historyczne rozumiane są wszystkie przedmioty będące pamiątkami po minionych czasach nie pozyskane drogą badań archeologicznych.
 2. Przyjęcie obiektów historycznych od ofiarodawcy w depozyt reguluje umowa depozytu. Wzór umowy depozytu określają załączniki nr 6a i 6b do niniejszego Regulaminu.
 3. Przyjęcie w depozyt może nastąpić w dwóch wariantach długości depozytu:
 • na czas określony ustalony przez obie strony wyszczególniony w umowie depozytu (depozyt krótkoterminowy);
 • na czas nieokreślony z zastrzeżeniem zwrotu depozytu z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy (depozyt długoterminowy).
 1. Osoby zainteresowane przekazaniem zabytków historycznych w depozyt do Muzeum składają Wniosek Przyjęcia Eksponatu (do pobrania ze strony internetowej Muzeum Ziemi Błońskiej zakładka „Zbiory” lub w portierni Muzeum):
 • pocztą tradycyjną na adres Muzeum Ziemi Błońskiej, al. C. K. Norwida 1, Błonie 05-870;
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumblonie.pl;
 • osobiście w siedzibie Muzeum.
 1. Wzór Wniosku Przyjęcia Eksponatu do Muzeum określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmioty przekazywane Muzeum podlegają ocenie merytorycznej pracowników tworzących powoływaną przez Dyrektora komisję ds. nabywania zbiorów, decyzję ostateczną o przyjęciu przedmiotów w depozyt podejmuje Dyrektor Muzeum.
 3. Przedmioty przekazywane w depozyt Muzeum Ziemi Błońskiej są przechowywane w Muzeum nieodpłatnie.
 4. Z ofiarodawcą spisywana jest umowa depozytu wraz z protokołem przyjęcia, w którym wyszczególnione są przedmioty przekazane Muzeum.
 5. Przekazywane przedmioty muszą być odpowiednio oczyszczone lub umyte.
 6. Muzeum Ziemi Błońskiej zobowiązane jest zwrócić przedmiot na życzenie ofiarodawcy w stanie nie gorszym niż z chwilą przyjęcia.
 7. Muzeum Ziemi Błońskiej zastrzega sobie prawo do zwrotu przedmiotu przekazanego w depozyt w sytuacji gdy z przyczyn nieprzewidzianych dalsze przechowywanie w Muzeum będzie działało na szkodę przedmiotu.
 8. Muzeum nie przyjmuje wszystkich oferowanych przedmiotów. Przedmioty pozostawione w siedzibie Muzeum do czasu oceny przez powoływaną przez Dyrektora komisję ds. nabywania zbiorów po negatywnym zaopiniowaniu będą zwracane ofiarodawcy.
 9. Nie są przyjmowane przedmioty, wobec których zachodzi podejrzenie nielegalnego posiadania przez ofiarodawcę. Muzeum w takich sytuacjach zastrzega możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków.

      §  5. Użyczanie i wypożyczanie muzealiów

 1. Placówki muzealne, instytucje kultury oraz inne podmioty publiczne występują z pisemnym zapytaniem do Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej o możliwość użyczenia zbiorów muzealnych. Zapytanie powinno zawierać: cel wypożyczenia, okres na który mają być zbiory użyczone oraz określenie warunków, w których użyczone przedmioty będą przechowywane (ekspozycja, magazyn, pracownia).
 2. Dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii inwentaryzatora zbiorów przygotowuje odpowiedź, czy jest możliwe użyczenie wnioskowanych obiektów muzealnych i na jakich warunkach mogą być użyczone.
 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora inwentaryzator sporządza umowę użyczenia, w której wyszczególnione są: cel użyczenia, okres na jaki następuje przeniesienie poza Muzeum, wymagane warunki transportu i przechowania wraz z załączonym wykazem obiektów i protokołem zdawczo-odbiorczym. Dokumenty sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór umowy użyczenia określa Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 4. Użyczenie obiektów muzealnych następuje wyłącznie po podpisaniu przez obie strony umowy, wykazu obiektów muzealnych i protokołu zdawczo-odbiorczego.
 5. Użyczenie placówką muzealnym, instytucją kultury oraz innym jednostkom działalności publicznej ma charakter nieodpłatny.
 6. Osoby prywatne i inne podmioty niepubliczne występują z pisemnym zapytaniem do Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej o możliwości wypożyczenia zbiorów muzealnych. Zapytanie powinno zawierać: cel wypożyczenia, okres na który mają być zbiory użyczone oraz określenie warunków, w których użyczone przedmioty będą przechowywane (ekspozycja, magazyn-pracownia).
 7. Dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii inwentaryzatora zbiorów przygotowuje odpowiedź, czy jest możliwe wypożyczenie wnioskowanych obiektów muzealnych i na jakich warunkach mogą być użyczone.
 8. W przypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora inwentaryzator sporządza umowę wypożyczenia, w której wyszczególnione są: cel wypożyczenia, okres na jaki następuje przeniesienie poza Muzeum, kwota wypożyczenia, wymagane warunki transportu i przechowania wraz z załączonym wykazem obiektów i protokołem zdawczo-odbiorczym. Dokumenty sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór umowy wypożyczenia określa Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu
 9. Wypożyczenie obiektów muzealnych następuje wyłącznie po podpisaniu przez obie strony umowy, wykazu obiektów muzealnych i protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. Wypożyczane obiekty muzealne podlegają opłacie za okres ich przeniesienia poza Muzeum w kwocie ustalanej każdorazowo przez specjalnie powoływaną przez Dyrektora komisję wyceny wypożyczenia.
 11. Muzeum Ziemi Błońskiej nie użyczy i nie wypożyczy obiektów muzealnych w sytuacji niedopełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Muzea, instytuty naukowo-badawcze, osoby prywatne zajmujące się czynnie pracą naukową oraz studenci występują z pisemnym zapytaniem do Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej o możliwości udostępnienia obiektów muzealnych do celów opracowania naukowego. Zapytanie powinno zawierać: cel udostępnienia, okres na który mają być zbiory udostępnione.
 13. Udostępnianie zbiorów do celów naukowo-badawczych następuje wyłącznie w siedzibie Muzeum Ziemi Błońskiej w przeznaczonej do tego celu pracowni pod nadzorem pracownika Muzeum upoważnionego do udostępnienia obiektów muzealnych.