Od 15 sierpnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. można oglądać na Rynku w Błoniu wystawę, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Błońskiej z okazji 640. rocznicy nadania Błoniu praw miejskich. To doniosłe wydarzenie – czyli wydanie przywileju lokacji miasta na prawie chełmińskim przez księcia warszawskiego Janusza I w dniu 12 lipca 1380 r. – wiązało się z uzyskaniem przez wspólnotę mieszczan błońskich podmiotowości prawnej, samorządu i własnego sądownictwa. Uformowany wówczas stan zachował się z pewnymi zmianami aż do rozbiorów Rzeczypospolitej pod koniec XVIII w.

            Wystawa przybliża okoliczności, w jakich nastąpiła lokacja, a zatem kwestie: lokalnej dynastii Piastów mazowieckich, odrębności Mazowsza od Królestwa Polskiego, prawa miejskiego w średniowieczu, przywileju i dokumentu lokacyjnego. Charakteryzuje ponadto ustrój, prawo, społeczność, gospodarkę i zabudowę Błonia w wiekach XV-XVIII – miasta cały czas funkcjonującego na podstawowych zasadach określonych w lokacji.

            Do opracowania wystawy użyto m.in. niewykorzystywane dotychczas źródła pisane oraz ikonografię, pochodzące z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ks. Czartoryskich – Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Ziemi Błońskiej i in.

 

 

Wystawa plenerowa