Zarządzenie nr 1/2023

Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne

Na podstawie:

Art. 10 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 poz.385),

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz. 194 ze zm.),

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 ze zm.),

ustalam:

§1

Regulamin zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r., jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. oraz Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 5 maja 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania

i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej

oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne

REGULAMIN ZWIEDZANIA I SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM ZIEMI BŁOŃSKIEJ ORAZ OPŁAT ZA WARSZTATY I LEKCJE MUZEALNE

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne, organizowane przez Muzeum, z siedzibą w Błoniu, Aleja Cypriana Kamila Norwida 1, 05-870 Błonie (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady zwiedzania i pobierania opłat za bilety wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe oraz opłat za udział w warsztatach i lekcjach muzealnych.

§2 Godziny otwarcia

 1. Muzeum Ziemi Błońskiej jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

Wtorek 09:00 – 16:00

Środa 10:00 – 18:00

Czwartek 09:00 – 16:00

Piątek 09:00 – 16:00

Sobota 10:00 – 15:00

Niedziela, Poniedziałek – nieczynne

 1. Środa jest dniem nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej oraz wystaw czasowych. Brak opłaty dotyczy tylko biletów wstępu na wystawy.

§3 Zasady zwiedzania

 1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.

 2. Wysokość opłat dostępna jest na stronie internetowej www.muzuemblonie.pl oraz w kasie Muzeum.

 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje o wydarzeniach bezpłatnych dostępne są na stronie internetowej www.muzuemblonie.pl.

 4. Liczba zwiedzających, przebywających jednocześnie w budynku Muzeum, jest ograniczona do 30 osób.

 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób uczestniczących w wydarzeniach i zwiedzaniu z przewodnikiem.

 6. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 7. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy stałej wynosi od 90 min do 120 min a wystawy czasowej do 60 min.

 8. Zbyt mała ilość czasu przeznaczona przez zwiedzającego na zwiedzanie przed zamknięciem Muzeum, nie stanowi podstawy do reklamacji.

 9. Bilety wstępu na wystawę stałą i wystawy czasowe można kupić w kasie Muzeum, najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

§4 Cennik biletów indywidualnych i grupowych

 1. Bilet normalny wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe – 10 zł

 2. Bilet ulgowy (50% zniżki) – 5 zł, przysługuje osobom, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 3. Pozostałe bilety ulgowe (w tym 10% zniżki – 9 zł i 20 % zniżki – 8 zł) przysługują osobom, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 4. Bilet grupowy wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe – 5 zł od osoby, dla grupy liczącej od 10 do 30 osób.

 5. Bilet normalny wstępu do Muzeum wyłącznie na wystawę czasową – 6 zł

 6. Bilet ulgowy wstępu do Muzeum (50% zniżki) wyłącznie na wystawę czasową – 3 zł

 7. Bilet bezpłatny przysługuje osobom, o których mowa w Załączniku nr 2

do niniejszego Regulaminu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 1. Pełna lista uprawnień do biletu ulgowego i bezpłatnego stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest w kasie Muzeum.

 2. Pełny cykl oprowadzania z przewodnikiem – 50 zł

§5 Opłaty za lekcje muzealne i warsztaty

 1. Lekcja muzealna (czas trwania 60 min) – opłata w wysokości 10 zł od uczestnika dla grupy liczącej od 10 do 30 osób.

 2. Lekcja muzealna dla przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie (czas trwania 60 min) – opłata w wysokości 5 zł od uczestnika dla grupy liczącej od 10 do 30 osób.

 3. Warsztat muzealny (czas trwania od 45 min do 60 min w zależności od tematu) – opłata w wysokości od 15 zł od uczestnika. Ostateczna cena uzależniona jest od tematu wydarzenia i kosztów materiałów. Warsztaty prowadzone są dla grup od 10 do 25 osób.

 4. Warsztat muzealny dla przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie (czas trwania od 45 min do 60 min w zależności od tematu) – opłata w wysokości od 10 zł od uczestnika. Ostateczna cena uzależniona jest od tematu wydarzenia i kosztów materiałów. Warsztaty prowadzone są dla grupy od 10 do 25 osób.

 5. Lekcja wyjazdowa lub warsztat wyjazdowy (czas trwania 45 min)opłata w wysokości od 15 zł od osoby. Ostateczna cena uzależniona jest od tematu wydarzenia, kosztów materiałów oraz kosztów transportu. Zajęcia prowadzone są dla grupy od 10 do 30 osób.

 6. Opiekunowie grupy lekcji muzealnej i warsztatu (2 osoby) zwolnione są z opłaty za bilety wstępu. Grupa musi mieć opiekunów.

§6 Opłaty za zwiedzanie Muzeum poza godzinami pracy

 1. Bilet dla jednej osoby – 20 zł dla minimum 5 osób.

 2. Oprowadzanie z przewodnikiem – 100 zł.

§7 Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

 1. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 2. Z wystawy stałej i wystawy czasowej należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

 3. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem.

 4. Zabrania się:

 1. wchodzenia w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników organizowanych w Muzeum wydarzeń;

 2. jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

 3. spożywania wyrobów alkoholowych;

 4. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;

 5. fotografowania i filmowania we wnętrzach bez uzyskania zgody pracownika Muzeum;

 6. przenoszenia elementów wyposażenia i eksponatów Muzeum;

 7. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia i eksponatów Muzeum.

 1. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialny jest opiekun grupy/nauczyciel.

 2. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:

 1. będące pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych;

 2. których zachowanie obraża inne osoby.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych, oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających Regulaminu.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum www.muzuemblonie.pl oraz w kasie Muzeum.

 4. Uwagi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług, można zgłaszać w kasie lub mailowo na adres sekretariat@muzeumblonie.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1

do Regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne.

Lista osób uprawnionych do zakupu ulgowych biletów wstępu

do Muzeum Ziemi Błońskiej

1. Za wstęp do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe przysługuje ulga w opłacie (50% zniżki) – 5 zł:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

2. Pozostałe bilety ulgowe indywidualne na wystawę stałą i wystawy czasowe:

1) bilet ulgowy wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe (20% zniżki) dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – 8 zł;

2) bilet ulgowy wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe(10% zniżki) dla osób posiadających Kartę Błoniaka – 9 zł;

3) bilet ulgowy wstępu do Muzeum na wystawę stałą i wystawy czasowe (50% zniżki ) dla osób posiadających bilet na przejazd Kolejami Mazowieckimi w ramach akcji „Koleją do kultury”.

3. Za wstęp do Muzeum wyłącznie na wystawę czasową, przysługuje:

1) bilet normalny – 6 zł

2) bilet ulgowy – 3 zł

Załącznik nr 2

do Regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r.

Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej oraz opłat za warsztaty i lekcje muzealne.

Lista osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu

do Muzeum Ziemi Błońskiej

1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym;

7) honorowym obywatelom Gminy Błonie;

8) członkom Rady Muzeum Ziemi Błońskiej;

9) członkom Rady Miejskiej w Błoniu;

10) darczyńcom;

11) posiadaczom „Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego;

12) honorowym dawcom krwi.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej decyduje o możliwości zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum.

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Muzeum Ziemi Błońskiej z dnia 22 grudnia 2023 r. (pobierz PDF)

 

Deklaracja dostępności www.muzeumblonie.pl

Muzeum Ziemi Błońskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumblonie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wszystkie filmy, wykłady, spotkania nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych
 • Formularz kontaktowy nie jest przystosowany dla osób niewidomych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kowalska.
 • E-mail: finanse@muzeumblonie.pl
 • Telefon: 227707030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Błonie, osoba do kontaktu – koordynator ds. dostępności Katarzyna Ploch
 • Adres:ul. Rynek 6
 • E-mail: skargi-wnioski@um.blonie.pl
 • Telefon: 227253004w150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Ziemi Błońskiej mieści się w Błoniu przy Al. Norwida 1. Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Recepcja mieści się na parterze po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostepny jest główny hol, sala ekspozycji XX w. oraz sala wystaw czasowych. Ekspozycję na I piętrze można zwiedzać wirtualnie. Oprowadzanie po ekspozycji zostanie umieszczone na monitorze na parterze. Miedzy poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności. Korytarze i przejścia są dostosowane dla osób na wózkach i mają min. 1,5m. W budynku nie ma windy. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduję się na parterze. Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.