Ceny biletów:

Normalny 5 zł.
Ulgowy 3 zł.
Grupowy 2 zł. ( grupa 10 osób i więcej )
Szkolny 1zł. ( zorganizowane grupy szkolne )

Bilety ulgowe przysługują :
– Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 25 roku życia.
– Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
– Osobom posiadającym kartę dużej rodziny.
– Osobom posiadającym kartę Błoniaka.

Bilety bezpłatne przysługują:
– Dzieciom do 7. roku życia.
– Kombatantom i honorowym obywatelom Błonia.
– Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
– osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
– posiadaczom „Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego”.

trz

Deklaracja dostępności www.muzeumblonie.pl

Muzeum Ziemi Błońskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumblonie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wszystkie filmy, wykłady, spotkania nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych
 • Formularz kontaktowy nie jest przystosowany dla osób niewidomych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kowalska.
 • E-mail: finanse@muzeumblonie.pl
 • Telefon: 227707030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Błonie, osoba do kontaktu – koordynator ds. dostępności Katarzyna Ploch
 • Adres:ul. Rynek 6
 • E-mail: skargi-wnioski@um.blonie.pl
 • Telefon: 227253004w150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Ziemi Błońskiej mieści się w Błoniu przy Al. Norwida 1. Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Recepcja mieści się na parterze po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostepny jest główny hol, sala ekspozycji XX w. oraz sala wystaw czasowych. Ekspozycję na I piętrze można zwiedzać wirtualnie. Oprowadzanie po ekspozycji zostanie umieszczone na monitorze na parterze. Miedzy poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności. Korytarze i przejścia są dostosowane dla osób na wózkach i mają min. 1,5m. W budynku nie ma windy. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduję się na parterze. Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.