Zapraszamy do zakupów wydawnictw wydanych staraniem Muzeum Ziemi Błońskiej. Realizujemy zamówienia przez Internet. Zamówienie prosimy składać na adres sekretariat@muzeumblonie.pl Realizacja przesyłek „za pobraniem” Płatność za pobraniem oznacza, że za zamówioną wysyłkę płacimy w momencie jej odbioru. Dotyczy to zarówno opłaty u kuriera, jak i w stacjonarnym punkcie odbioru. Płacimy za produkt dopiero w momencie, w którym faktycznie znajduje się on w naszych rękach.

Cena 40 zł.

Marcin Wojciech Solarz „ Błonie na dawnych mapach”

Warto zauważyć, że jest to pierwsze wydawnictwo Muzeum Ziemi Błońskiej -nowoczesnej placówki muzealnej powołanej ,aby dokumentować i krzewić wiedzę o historii naszej Małej Ojczyzny. Z życzeniami miłej lektury,

Zenon Reszka Burmistrz Błonia

Praca podoba mi się a jej lektura sprawiła mi wiele przyjemności. Jest rzeczowa, oparta na materiałach (mapach) łatwych do weryfikacji, co czyni ją wiarygodną, a w tym przypadku bardzo , nowatorsko zinterpretowanych. Sposób przeprowadzonej analizy, jej wnikliwość, w moim odczuciu rzuca wiele światła na historię Błonia, a zwłaszcza jej zapomniane epizody. Dla uważnego czytelnika, znającego miasto choć trochę (jak recenzent) – praca Solarza jest znakomitym kluczem do ponownego jego poznania i zaproszeniem do spaceru jego ulicami. Dla nie znających Błonia może to być zachętą do odwiedzin. Dzieło jak najbardziej jest godne wydania.

Prof. dr hab. Jerzy Makowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Książka „Błonie na dawnych mapach” stanowi niezwykle interesujące studium rozwoju miasta widziane przez pryzmat materiałów kartograficznych. Autor w bardzo przystępny sposób analizuje zamieszczone w książce mapy i ryciny, zarówno pod względem historycznym, jak i geograficznym, odkrywając nowe fakty o rozwoju przestrzennym i strukturze społecznej Błonia. (…) w mojej opinii recenzowana publikacja jest wyjątkowo cenna z punktu widzenia poszerzania wiedzy o zachodnim Mazowszu i jego mieszkańcach.

dr Małgorzata Wojtaszczyk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Cena: 35 zł.

W dziejach Polski stosowano wiele systemów miar potrzebnych do określenia wymiaru podatku i wartości towaru. Stosowane systemy miar były przez wieki silnie zróżnicowane i związane z wymaganiami lokalnych władców, jak również konieczne przy transakcjach kupieckich. W czasie zaborów, na ziemiach Polski, stosowano, rozbudowane, częściowo ujednolicone systemy miar dla terenów pod okupacją pruska, austriacką i rosyjską. W przypadku jednostek pomiaru masy/wagi w drugiej połowie XIX wieku stosowane były: łut, funt, pud i cetnar a także łaszt i kamień. W rok po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w Głównym Urzędzie Miar powstał projekt wprowadzenia systemu międzynarodowego, co pozwoliło w roku 1925 na przystąpienie Polski do Konwencji Metrycznej. Wiązało się to z wykorzenieniem starych nawyków odziedziczonych po zaborcach i wprowadzeniu nowej terminologii, jak również przewzorcowania przyrządów pomiarowych. Najstarszą działem GUM w owym czasie była pracownia wag handlowych i wag dokładnych. W Polsce dla celu określenia jednostki masy przyjęto kilogram – 1 kg, który zatwierdzony został na Generalnej Konferencji Miar w roku 1889. Wagi są od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy materialnym świadectwem stosowania systemu pomiaru masy. Wagi są również obiektem zainteresowania kolekcjonerów i miłośników mi- nionych epok. Celem katalogu jest uświadomienie czytelnikom wartości historycznej i materialnej kolekcji wag, która powstała dzięki pasji pana Grzegorza Dziedzica.

Cena 35 zł.

W książce którą oddajemy do rąk czytelników, Muzeum Ziemi Błońskiej przedstawia najnowsze wyniki prac naukowych dotyczących klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich ,osiadłych w okresie od końca XIII do XIX wieku przy kolegiacie św. Trójcy w Błoniu.

W publikacji zamieszczono dwie prace.

Pierwsza to opracowanie prof. Marcina W. Solarza zawierające źródła historyczne, wśród nich dokument z 1288 roku dotyczący nadania przez księcia mazowieckiego Konrada II ziemi Kanonikom Regularnym z Czerwińska oraz niepublikowane i nieznane dotąd XIX -wieczne źródła kartograficzne i ikonograficzne przedstawiające teren kolegiaty. Przedstawione w pracy plany i fotografie pokazują nieistniejące obecnie zabudowania konwentu.

Praca druga, autorstwa Jarosława Ilskiego, to ważny tekst prezentujący wyniki badań archeologicznych, przeprowadzonych wiosną 2019 roku, na terenie położonym po zachodniej stronie kolegiaty św. Trójcy w Błoniu. Znajdziemy w niej zarówno dokumentację odsłoniętych reliktów zabudowy mieszkalnej i gospodarczej jak i cenne historycznie przedmioty z okresu od XIII wieku po wiek XX.

Współpraca obydwu badaczy daje czytelnikowi możliwość porównania danych z archiwalnych źródeł kartograficznych i ikonograficznych z rezultatami badań archeologicznych. Pozyskane informacje wzajemnie się uzupełniają i poszerzają naszą wiedzę.

Obydwaj autorzy są od kilku lat związani z działalnością Muzeum Ziemi Błońskiej.

W trakcie konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Błoniu, która miała miejsce w kwietniu 2019 roku, prezentacja wstępnych wyników badań wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników spotkania.

O autorach

Marcin W. Solarz, prof. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego autor monografii „ Błonie książęce miasto na Mazowszu” (1988, 2010) jest również autorem książki wydanej przez Muzeum Ziemi Błońskiej „Błonie na dawnych mapach” (2017).

Prof. Marcin W. Solarz brał aktywny udział w konferencja naukowych organizowanych przez dyrekcję Muzeum w latach 2017, 2019. Uczestniczył także w archeologicznych pracach terenowych.

Jarosław Ilski, archeolog, magister, specjalista w zakresie archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Główny Inwentaryzator Zabytków w Muzeum Ziemi Błońskiej. Kierownik prac archeologicznych przy kościele św. Trójcy w Błoniu, wskazany do tej funkcji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak również przez Burmistrza mgr Zenona Reszkę.

Cena 35 zł.

Autorka wierszy Alicja Kwiatkowska

urodzona 16.X.1930 roku w Błoniu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu, rozpoczęła studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie – Wydział Dyplomatyczno -Konsularny. Po ukończeniu studiów, podjęła pracę dziennikarską, głównie w prasie ludowej. W „Zielonym Sztandarze” zajmowała się publicystyką społeczną, prowadząc rubrykę „Ars Vivendi” czyli sztuka życia. Napisała 600 felietonów inspirowanych listami czytelników. Do dzisiaj mieszka w Błoniu, społecznie pisząc artykuły do lokalnej prasy. Współpracowała również przy wydaniu książek dotyczących historii miasta.